ENG


21/06/48
กิจกรรมถ่ายภาพ MMS “แต่งไทย ได้โชค”
ในโครงการ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์”
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ทำการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ในเดือนเมษายน 2548 เพื่อส่งเสริมให้งานเทศกาลมหาสงกรานต์ เป็นกิจกรรมระดับโลก เป็นการสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างกระแสและแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกันแพร่หลาย ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “แต่งไทย ได้โชค” โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพการแต่งชุดไทย เที่ยวงานสงกรานต์ด้วยโทรศัพท์มือถือ แล้วส่ง MMS มาที่หมายเลข 89088 (AIS) และ 1989176 (DTAC) มาชิงรางวัล ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทาง ททท. จึงขอความสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมดังนี้

 1. รางวัลเงินสด 100,000 บาท
 2. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 22 รางวัล

  

กำหนดการจัดงาน

 • กำหนดส่งภาพเข้าประกวด ผ่าน MMS มาที่หมายเลข 89088 (AIS) และ 1989176 (DTAC) ระหว่างวันที่ 9 – 24 เมษายน 2548
 • ประกาศผล วันที่ 1 กรกฎาคม 2548
 • รับรางวัล วันที่ 21 กรกฎาคม 2548

เวลา 09.30 น. ทำพิธีและถ่ายรูปมอบของรางวัลกิจกรรมถ่ายภาพ “แต่งไทย ได้โชค” ในโครงการ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ที่อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น 24

 • ของรางวัล โทรศัพท์มือถือ i-Mobile 818 ราคาเครื่องละ 13,900 บาท
 • ผู้มอบรางวัล บริษัท สามารถฯ โดย คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล President
  การท่องเที่ยวฯ โดย คุณนิธี สีแพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการผู้ว่าการ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 8 ท่าน ได้แก่
  1. คุณยุพิน ธูปทอง
  2. คุณอาทิตย์ นิลผาพงษ์
  3. คุณสุกัญญา แจ่มโฉม
  4. คุณสมเจตร์ ระงับโรค
  5. คุณพชรัฐ สัมพันธ์
  6. คุณกาญจนา กายศิริ
  7. คุณนพนันท์ นาคเกิด
  8. คุณอัฐวุฒ เหลืองสอาด