ENG
   
 
 
 
 :: นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ::
รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทสามารถอินโฟมีเดีย จำกัด
“องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราจึงต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความโปร่งใส มีการให้โอกาสและให้ความร่วมมือกับพนักงานทุกคน”

มุมมองของธุรกิจ ณ ตอนนี้จะไปในทิศทางใด

การมองธุธกิจ ณ ตอนนี้ มองได้เป็น 2 แนวทาง คือ การให้บริการแบบ Voice กับ Data ซึ่งบริการทางด้าน Voice การขยายตัว ณ ตอนนี้ค่อนข้างจะคงที่ ไม่ขยายตัวมากนัก กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ ณ ตอนนี้คือปรับปรุง ทางด้านเทคโนโลยีให้รองรับการใช้งานให้ง่ายขึ้น การเพิ่ม Content ให้รองรับกับความต้องการของผู้บริโภค แต่ก็ยังคงพัฒนา Content Basic Data ต่อไปเรื่อยๆ แต่ ณ ตอนนี้และในอนาคต การให้บริการทางด้าน Data จะมีบทบาทมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ต้องมีปรับปรุง Content เพื่อมาตอบสนองกับเทคโนโลยีใหม่ๆดังกล่าว

ความสนใจในตลาด ณ ตอนนี้ คือการเจาะตลาดเกมส์ และ Application Base จากข้อจำกัดของบริการ SMS เราจึงได้มีการปรับปรุงทางด้าน Application base ด้านต่างๆ ให้โทรศัพท์มือถือและ PDA สามารถทำงานได้เหมือนกับเครื่อง Computer มากขึ้น เช่น เชื่อมเข้ากับเครือข่าย Internet ซึ่งหมายถึงสามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพ ตัวหนังสือ และเสียงโดยไม่มีข้อจำกัด และพัฒนาการให้บริการ การบริหารข้อมูลส่วนบุคล (Mobile Office) เช่น ตารางกำหนดนัดหมาย ผ่าน Application ผ่านโทรศัพท์มือถือและ PDA และมีแนวความคิด ที่จะทำให้รูปแบบการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือและ PDA ไปในวิถีทางใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยปรากฎในอดีต ซึ่งการใช้งานดังกล่าวจะพัฒนาเพื่อรองรับกับเทคโนโลยี 3G ในอนาคต

มุมมองทางธุรกิจ และทิศทางในอนาคต ข้อมูล Content จะมีการพัฒนาเพื่อรองรับกับเทคโนโลยี 3G การพัฒนารูปแบบการให้บริการ เรื่องข่าวสาร การเงินการลงทุน การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ความบันเทิง เกมส์ เพลง ความหลากหลายต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคและการเข้าถึงข้อมูลให้มากขึ้นและง่ายขึ้น
24/06/48