ENG
   
 
 
 
 
:: นายธวัชชัย วิไลลักษณ์ ::
ประธานกรรมการบริหารบริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
“ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ คือความใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจให้ลูกค้าหันมาเลือกใช้บริการของเรา เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไปถึงไหน ผู้บริโภคมีความต้องการอย่างไร อะไรที่จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นง่ายขึ้น สิ่งนี้จะทำให้เราคาดการ์ได้ว่า จะพัฒนาสินค้าและบริการไปในทิศทางใด
”
:: นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ::
รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทสามารถอินโฟมีเดีย จำกัด
“องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เราจึงต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความโปร่งใส มีการให้โอกาสและให้ความร่วมมือกับพนักงานทุกคน”
more
:: นายศักดิ์ชัย เลิศเวชกุล ::
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด / ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัทสามารถ อินโฟมีเดีย จำกัด
“Samart เป็นองค์กรมีความพร้อมในทุกๆด้าน ในส่วน Product ที่เรามีอยู่ ด้าน Content, Mobile phone, Multimedia ซึ่งถ้าเรานำเสนอลูกค้าอย่างครบวงจร เราก็จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ความเป็นที่หนึ่งคงไม่ไกลเกิน”

more